حکم رقص

یکی از مسائلی که بین مردم وجود دارد، مخصوصا در ایام عروسی ها و شادیها آن را انجام می دهند، رقص می باشد.در اینجا فتوای برخی مراجع و علما را در مورد رقص برایتان گذاشته ام.

حضرت امام خمینی (رحمة الله علیه)

آیا رقص زن برای زن حرام است؟

بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

آیا رقص زن و مرد اشكال دارد؟

رقص اگر باعث تحریك شهوت، ارتكاب گناه و یا ترتّب مفسده شود و یا زن در بین مردان نامحرم برقصد، حرام است.

رقصیدن زن برای شوهر و بالعكس بدون هیچ موسیقی اشكال دارد؟

رقص زن براى شوهر و بر عكس آن جایز است. ولى سزاوار است مؤمن از آن اجتناب كند.


مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای (دام برکاته)

رقص در مجالس زنانه بدون آهنگ موسیقى حرام است یا حلال؟ و در صورتى كه حرام باشد، آیا ترك مجلس بر شركت كنندگان واجب است؟

رقص بطور كلى اگر بگونه‏اى باشد كه شهوت را تحریك كند و یا مستلزم كار حرام و یاترتّب مفسده‏اى باشد، حرام است و تَرك آن مجلس به عنوان اعتراض بر كار حرام، چنانچه مصداق نهى از منكر محسوب شود، واجب است

رقص مرد براى مرد و زن براى زن چه حكمى دارد؟ اگر رفتن به عروسى بخاطر احترام به عادتهاى اجتماعى باشد آیا به علت احتمال وجود رقص اشكال شرعى دارد؟

بطور كلى اگر رقص بگونه‏اى باشد كه منجر به تحریك شهوت شود یا مستلزم فعل حرام یا ترتّب مفسده‏اى باشد، حرام است. ولى اصل شركت در عروسى‏هایى كه احتمال رقص در آنها وجود دارد تا زمانى كه به عنوان تأیید، مرتكب كار حرام محسوب نشود و موجب ابتلا به حرام هم نشود، اشكال ندارد

آیا رقص زن براى شوهرش یا مرد براى همسرش حرام است؟

اگر رقص زن براى شوهرش یا برعكس، همراه ارتكاب حرامى نباشد، اشكال ندارد

مردان در برابر زنانى كه از محارم آنان هستند و همچنین رقص زنان در برابر مردانى كه از محارم آنان هستند، اعم از اینكه سببى باشند یا نسبى، چه حكمى دارد؟
در رقص حرام فرقى بین مرد یا زن نیست و همچنین فرقى نمى‏كند كه در برابر محرم باشد یا در برابر نامحرم باشد.


آیت الله بهجت (رحمة الله علیه)

رقصیدن زن در جایى كه مرد نامحرم نیست، چه حكمى دارد؟ هم‏چنین رقص مرد براى مرد چه حكمى دارد؟

رقصیدن زن در مجالس زنان و یا مرد در مجالس مردان اشكال دارد و احتیاط واجب در ترك است،

رقص زن براى زن و یا مرد براى مرد و زن براى شوهر خود، چه صورت دارد؟

اشكال دارد. بنابر احتیاط واجب رقص زن و شوهر، براى یكدیگر جایز نیست.

رقص محرم براى محرم چه صورتى دارد؟

اشكال دارد

رقصیدن داماد در مجلس زنان چه حكمى دارد؟

حرام است

رقص زن نزد برادر و خواهر و والدین خود، چه حكمى دارد؟

اشكال دارد


آیت الله صافی گلپایگانی (دام برکاته)

آیا حرام بودن رقص زن برای زن به طور مطلق حرام است یا اینکه می‌توان گفت که در این دوره و زمانه کارهای واجب‌تر دیگری مثل رعایت حجاب و متانت است که رقص زن برای زن در کنار آن اهمیتی ندارد؟

چنان‌که می‌دانیم گناهان در اسلام و بلکه بر حسب هر نظر مستقیم در یک درجه نیستند و به کوچک و بزرگ و صغیره و کبیره تقسیم می‌شوند. و واجبات هم در اهمیت با هم تفاوت دارند، مثلاً نسبت به پدر و مادر، ضرب و زدن آنها گناهش از فحش و ناسزاگوئی به آنها بیشتر است، و گناه اف گفتن و اظهار انزجار از آنها از گناه فحش و دشنام کمتر است. یا در مورد برادر یا خواهر مؤمن اهانت و استخفاف و تحقیر او حرام و گناه است، اما از دشنام دادن و تهمت زدن به او گناهش کمتر است، و گناه دشنام از زدن و جراحت بدنی کوچکتر است، و گناه کشتن او از همه این گناهان بزرگتر است. همچنین تجاوز به مال گناهش از تجاوز به ناموس کوچکتر است و خلاصه هم واجبات و فرائض و هم محرمات و گناهان از حیث اهمیت تفاوت دارند.

و بر حسب این درجه‌بندی نمی‌توان گناهان کوچکتر را مجاز شمرده و بی‌اهمیت دانست، انسان آگاه از همه گناهان باید بپرهیزد، و به گفته بعضی باید مانند کسی بود که راهی را که در آن خار و خاشاک است طی نمی‌کند، و از هر خار کوچک و بزرگ پرهیز میکند.

چنانکه در ضررهای دنیوی و جسمی و مالی از هر ضرر و زیان کوچک و بزرگ پرهیز می‌کنیم، در راه دینداری و در راه خودسازی و کمالات معنوی که اساس شرف و اعتبار انسان است نیز باید از هر ضرر کوچک و بزرگ و هر کاری که به حیات معنوی و روحانی انسان لطمه وارد می‌نماید پرهیز کنیم. علاوه بر این گناهان صغیره هم اگر تکرار شوند سبب هلاکت روح و سقوط می‌شوند.

ان شاءالله تعالی سعی کنید که همه تعالیم سعادت بخش دینی را در زندگانی و برنامه امور خود بکار بندید که خیر دنیا و آخرت با بکار بستن این تعالیم عالیه فراهم می‌شود. و مخصوصاً در امر حجاب هم که به اهمیت آن اشاره کرده‌اید اهتمام لازم مبذول دارید خداوند شما را ثابت قدم و پایدار قرار دهد.


آیت الله سیستانی (دام برکاته)

حکم رقصیدن براى مردان و زنان چیست؟

رقص زن براى زنان و مرد براى مردان بنابر احتیاط واجب جایز نیست و تنها رقص زن و شوهر اگر دور از دید دیگران باشد جایز است.

آیا در مراسم عروسی می توان جداگانه، (خانم ها، آقایان) رقص انجام شود؟

بنابر احتیاط واجب جایز نیست.


آیت الله مکارم شیرازی (دام برکاته)

آیا نگاه به رقص هم حرام می باشد؟نگاه به رقص هم حکم رقص را دارد؟تعریف رقص از نظر شرعى چیست؟ و حکم آن به نظر حضرتعالى چه مى باشد؟

تنها رقص زن براى شوهرش جایز است، و بقیّه اشکال دارد، و رقص یک امر عرفى است، و آن حرکات موزونى است که افراد مطّلِع تصدیق کنند مصداق رقص است، و اگر مصادیق مشکوکى پیدا کرد حرام نیست.

آیا در مراسم عروسی می توان جداگانه، (خانم ها، آقایان) رقص انجام شود؟

رقص زن براى زن حرام است.


آیت الله وحید خراسانی (دام برکاته)

حکم رقصیدن مرد جلوی مرد، و زن جلوی زن، و مرد اجنبی جلوی محارمش، یا رقصیدن محارم جلوی یکدیگر و همچنین رقصیدن زن و شوهر جلوی یکدیگر چیست؟

در تمام صور مذکوره احتیاط واجب در ترک است ، و فقط رقصیدن زن جلوی شوهرش در صورتی که زن یا مرد دیگری چه محرم و چه نا محرم نبیند، جایز است.


آیت الله فاضل لنکرانی (رحمة الله علیه)

رقص زن براى زن و رقص مرد براى مرد چگونه است؟

به طور كلى رقص نوعاً منشأ فساد و از بین رفتن حیاء است و احتیاط در ترك رقص و عدم حضور در مجلس رقص است.

رقص زن در مقابل شوهر چه حكمى دارد؟

جایز است.


آیت الله نورى همدانی  (دام برکاته)

آیا رقص زن برای زن حرام است؟

بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

آیا در مراسم عروسی می توان جداگانه، (خانم ها، آقایان) رقص انجام شود؟

بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

آیا رقص زن و مرد اشكال دارد؟

تنها رقص زن براى شوهر جایز است.


آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه)

آیا رقص زن برای زن حرام است؟

رقص بگونه‏اى باشد كه منجر به تحریك شهوت شود یا مستلزم فعل حرام یا ترتّب مفسده‏اى باشد، حرام است.

آیا رقص زن و مرد اشكال دارد؟

رقص زن براى شوهر و رقص زن براى زنان، در مجالس عروسى و مانند آن - در صورتى كه در معرض نگاه مرد (حتى پسر ممیز ) نبوده و مشتمل بر حرام دیگرى مثل موسیقى و مانند آن نباشد اشكال ندارد. رقص در غیر این دو مورد، از مصادیق لهو بوده و سزاوار است كه مؤمن، از لهو اجتناب كند.


برگفته شده از:

سایت مراجع و علما

دفتر مراجع وعلما در قم

توضیح المسائل مراجع و علما

وبلاگ فرهنگی و مذهبی زنان/ZANAN.MIHANBLOG.COM

طبقه بندی: بانوان نمونه،  دختر ایرانی،  احکام بانوان،  زن در اسلام،  زنان و خانواده،  زنان و اجتماع،  سوالات و شبهات،  زن از دیدگاه بزرگان اسلام، 
برچسب ها: رقص، احکام، زنان، احکام رقص، رقصیدن، رقص زن، رقص زن و مرد، رقص دختر و پسر، احکام رقصیدن، زن و شوهر، امام خمینی، خامنه ای، بهجت، رقص زن و شوهر، حکم رقص چیست؟، فتوای علما، حکم رقص،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 26 دی 1389 توسط عمّار
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات